Файзиева Сарварҷон

Файзиева Сарварҷон Аҳмадовна 21 декабри соли 1970 ноҳияи Б.Ғафуров таваллуд шудааст.
Солҳои 1999-2010 омӯзгори кафедраи назарияи иқтисод, менеҷмент ва фанҳои чамъиятии Шӯъбаи Хуҷандии Донишкадаи андоз ва ҳуқуқ фаъолият бурдааст. Аз моҳи сентябри соли 2010 то ин ҷониб Н.и.ф., муаллимаи калони кафедраи забонҳои тоҷики ва русии ДИС ДДТТ дар шаҳри Хуҷанд фаъолият мебарад.
Аз моҳи январи соли 2017 дар вазифаи сармутахассиси Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон кор мекунад. Соли 1992 ИДПЛ ба номи С.М.Киров (ҳозира ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров) хатм кардааст. Номзади илмҳои филологӣ мебошад. Оиладор, соҳиби чор фарзанд мебошад.

Номи китобҳои чопшуда бо сабти сол ва ҷои нашр
Монография «Классификация глаголов эмоционального ощущения в таджикском и русском языках» – Худжанд, 2013г.
Номи мақолаҳои илмӣ
Базисная лексика, формирующая основы профессиональной коммуникативной компетенции студентов / Ученые записки ХГУ №11 Худжанд, 2005
Структурно-семантические особенности глаголов эмоционального ощущения в русском и таджикском языках / Ученые записки ХГУ №1 (12) Худжанд, 2006
Способы символизации эмоциональных ощущений глагольной лексики русского и таджикского языков / Ученые записки ХГУ № 2 (13), Худжанд, 2006
Структурно-семантические особенности глаголов класса эмоционального ощущения в русском и таджикском языках – Актуальные проблемы сравнительной типологии теории и практики перевода (Материалы республиканской конференции) / Душанбе, 2007
Семантическая дифференциация глаголов эмоционального ощущения таджикского и русского языков – Иностранные языки в диалоге культур. Вопросы исследования и преподавания // Материалы межвузовской конференции РТСУ. Душанбе, 2008
Структурно- семантическая композиция словесных знаков при образовании глаголов эмоционального ощущения таджикского и русского языков / Вестник ТГНУ №1(43) Душанбе: Сино, 2008,
Семантические классы глаголов ощущения в таджикском и русском языках / Вестник ТНУ №2 (48) Душанбе: Сино, 2008
Способы символизации эмоциональных состояний глагольной лексикой русского и таджикского языков / «Мы ценим величье красоты духовной…» Сборник научных статей диссертантов, аспирантов, соискателей факультета русской филологии ХГУ. Худжанд, 2010
Глаголы эмоционального ощущения в таджикском и русском языках» / Бозор ва муаммои он (Маҷмӯаи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимону устодони ДИС ДДТТ) – Хуҷанд, 2011
Глаголы эмоционального настроения в таджикском и русском языках / Меваи истиклол (Маҷмӯаи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимону устодони ДИС ДДТТ) -Хуҷанд, 2011
Глаголы эмоционального ощущения таджикского языка и их вариации в русском / С тех пор как существует мирозданье, Такого нет, кто б не нуждался в знанье…(сборник научных статей наставников, преподавателей факультета русской филологии, посвященной 80-летию ХГУ им. Б.Гафурова), Худжанд, 2012
Глаголы эмоционального отношения таджикского языка и их вариации в русском» Рушди бозор аз ваҳдат аст (маҷмӯаи мақолаҳо ва маърузаи олимон ва устодони ДИС ДДТТ дар конфронси ХIV илмию амалии профессорону омӯзгорон) – Хуҷанд, 2012с.
Семантическая система определения номинантов эмоций глаголов эмоционального состояния, настроения, переживания, отношения в русском и таджикском языках /Иқтисод ва рушди ҷомеа, (Маҷмӯаи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимону устодони ДИС ДДТТ) – Хуҷанд, 2013
Глаголы эмоционального переживания таджикского и русского языков / Мақоми арзишҳои миллию умумибашарӣ дар шароити ҷаҳонишавии маълумот (Маводи конфронси илмӣ- амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба 85-солагии Коллеҷи омӯзгории ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров) «Меъроҷ»– Хуҷанд, 2014с
Сопоставительный синхронный анализ особенностей глаголов эмоционального ощущения таджикского и русского языков / Паёми ДМТ, 4/9 (133), Душанбе, 2015
Лингвистические особенности глаголов эмоционального ощущения таджикского и русского языков / Конфронси апрелии ДИС ДДТТ 2015с.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *