ХНИТ сарчашмаи пайдоиши экстремизм ва терроризм дар Точикистон

Бо таври ғайри интизорӣ сиёсикунонии дин яке аз масъалахои сарбастаи низоми сиёсӣ дар кишвархои Шаркӣ мусалмонӣ гардидааст. Давлатдории дунявӣ хам ифротгарои атеист ва диниро надорад. Бадкунии давлатдории дунявии демократӣ аз нуктаи назари динӣ хатогии махз аст ки онро гурӯххои муайян дар муборизахои сиесии худ истифода мебаранд ва динро парчами худ намуда дар давлатхои мусалмонии Шарк оташи чангхои ифротгароенаро меафрӯзанд. Хизбу харакатхои  дорои хусусияти динӣ одатан низоми давлатдории миллиро хилофи дини ислом ва омили асосии паст задани дин дар чомеа мехисобанд. Хушбахтона имрӯз дар байни сокинони асосии кишвари мо ба ин тамоюлхо бахои дурусти худро медиханд зеро оиди  давлату давлатдорӣ  ва дин мардуми мо назари худро доранд ва чунин мешуморанд ки факатдавлати дунявию демократӣ метавонад динро тарикки дода роххои дурусти онро пешаи мардум гардонад. Дар баробари хамаи ин аккалиятхое низ вучуд доранд ки низоми давлатдории дунявӣ демократиро монеаи асосии  пешрафти дину мазхаб медонанд ки ин акида махз хатоӣба шумор меравад. Ин маънои онро дорад ки то ханӯз доир ба фахмиш ва дарки дурусти мохияти низоми давлати дунявӣ демократӣ ва миллӣ проблемахо чой доранд. Ба ин мисол шуда метавонад фаъолияти Хизби  нахзати  Исломии Точикистон  харакати  мардумии “Растохезки баъди интишори конун “ Дар бораи иттиходияхои чамъиятӣ дар ЧШС Точокистон”- 12 декабри соли 1990 аз тарафи Шӯрои Олии Чумхурии Точикистон  кабул шудааст ташкил ефтан гирифтанд.  ХНИТ 26 октябри соли 1991 ташкил ефт.  Мутаассифона дар тассавури  баъзе афроди чомеа акидахои нодурусти динӣ чой доранд ки онхороба гурӯххои ифротгароӣ шомил мегардонад ва акидахои носолими динии худромехоханд ки дар чомеаи демократии  дунявӣ  амалӣ созанд. Мехоханд  ки  чахон мувофики хости онхо шакл бигирад.  Бештари  ин гуна афроди чомеа дар дар гузашта дузду чинояткор будаанд е нашъамандӣ  кардаанд. Кисми  зиеди чунин  шахрвандон ба фиребу найранги динӣ офарида аз зиндагии  мустакилонаи худ  махрум  шудаанд. Гурӯххои  бадрафтор  ва террористӣ барои ноил шудан ба накшахои худ аз дин мохирона истифода мебаранд ба монанди собик рохбари ХНИТ ки натичаи он дар давлатхои чанг рафтаистодаи Сурияи Араб ирок  шахрвандон бевосита иштирок менамоянд халок шудаанд. Дар шароити хуби имрӯзаи  рӯзафзун авзои сиесии чахон ва тағйиру тахаввулоти бо суръати он тарафи вусъат ефтани низохои байнимазхабӣ ва арзӣ чиноятхои мутташаккили фаромарзӣ зиракии сиесии шахрвандон  ахамияти  бағоят  мухимро касб менамояд. Аз ин чост ки чомеаи чахонӣ бояд бидонад ки дар солхои мудхиши 1992-1995  миллати точик дар марзхои Авғонистон масъулияти мубориза зидди хунсардӣ ва бебодигарихои диниро ба дӯши худ гирифта ба ивазикурбонихои чонӣ ва хисороти  бузурги  иктисодию молиявӣ нагузошт ки дар Точикистон  нерӯхои  ифротгароии  динӣ ва дигар давлатхои осиегии аъзои ИДМ мавкеи рохбарии  худро дошта бошанд. Аз ин чост ки Чумхурии мо яке аз кишвархои  камшуморест ки мукобили ин кабил озмоишхои ракобатпазирӣ истодагарӣ  ва пирӯз шуданро макоми  худ кардааст  фаъолиятхои зиедаравии динӣ ғарбарошуда корвони худро аз мамлакатхои Шарк ба чойхои наздиктари мамлакатхои Ғарб интикол додаанд ки холо бо номи созмони  ифротгароию террорисии ДИИШ дар либоси сиехи дӯстдорони дини ислом корхои душманони онро бароварда хайр карда истодааст. Вале ин падидаи бад на танхо пайванди худро ба манзилхои харобкардаи худ канданӣ нест балки монанди тори тортанак нияти реша давондан дар тамоми оламро пешаи худ кардааст. Яке аз ин гуна озмоишхои онхо мохи сентябри соли 2015 дар Точикистон буд ки онро ба хадафи нопоки худ кашиданӣ буданд. Овози баланди мардуми мо “ Ман Ватанамро беш аз харвакта дорам дӯсттар”- пирӯзии комили мардуми точикро таъмин намуд. Ин гурӯхи нотавонбини аз оламу одам норозӣ  хамавакт будан мемонанд ва ғаразхои нопоки онхоро сарфи назар карданӣ намешаванд. Хамаи намудхои фаъолияти ХНИТ-ро ба назар гирифта 22-декабри соли 2015 бо карори Суди Конститутсионии Чумхурии Точикистон фаъолияти ин хизб дар худуди чумхурӣ катъ гардонида шуд. Вазъияти ногувори амният дар чахон фаъолиятхои гурӯхи ифротгароию терористӣ такозо менамояд ки мо сади рохи амалӣ шудани ниятхои онхо шавем ва хамеша дар корхои ободонию созандагӣ ва рушти устувори иктисодиети чумхурӣ сахми худро гузорем. Дар шароити хозира маркази исломшиноси дар назди  Президенти Чумхурии Точикистон  хамчун маркази илмии тахлтлӣ бо масъулияти калон хукук ва ухдадорихои худро ичро карда истодааст.

Муаллимаи калон Бузрукова С.Ф.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *